دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز می باشد پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش ضمیمه ی فایل شده است
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 392 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

فروشنده فایل

کد کاربری 3994

کاربر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 96-1395


روانشناسی و علوم تربیتی

چكیده :

در این تحقیق با تأكید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و رابطه هیجان و تفكر اشاره شد. سپس توانایی های هوش هیجانی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی معرفی شده و در ادامه تاریخچه هوش هیجانی و زمینه های كاربردی متعدد آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی بر سلامت های جسمانی افراد، به عوامل متعدد شناختی، وضعیت اقتصادی و عقیدتی كه بر رضایت زناشویی موثرند اشاره شد و هدف این بود كه بررسی کنیم آیا میان هوش هیجانی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رابطه ای وجود دارد؟ كه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری مشخص شد كه بین مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی) و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری (در سطح p =0.05) وجود دارد و بین سایر مولفه ها هوش هیجانی و رضایت زناشویی ارتباط خاصی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی :

هوش هیجانی

رضایت زناشویی

دانشجویان متاهل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: كلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 2

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………….. 6

1-4 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-1 فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………….. 8

1-6-2 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 8

1-7 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………… 10

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 11

2-2 تعریف هوش ………………………………………………………………………………………………. 11

2-3 هیجان و هوش هیجانی …………………………………………………………………………………. 12

2-3-1 رابطه هیجان با تفكر …………………………………………………………………………………… 13

2-3-2 تاریخچه هوش هیجانی ……………………………………………………………………………….. 13

2-3-3 هوش هیجانی چیست؟……………………………………………………………………………….. 14

2-3-3-1 آگاهی از هیجان های خود …………………………………………………………………………. 15

2-3-3-2 بیان هیجان ها………………………………………………………………………………………… 15

2-3-3-3 آگاهی از هیجان های دیگران ………………………………………………………………………. 16

2-3-3-4 مدیریت هیجان ها…………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4 نظریات مطرح شده در حوزه هوش هیجانی ………………………………………………………… 16

2-3-4-1 تئوری هوش هیجانی گلمن ………………………………………………………………………… 18

2-3-4-2 تئوری هوش هیجانی از دیدگاه بار- اون …………………………………………………………… 18

2-3-5 شناسایی حالت های هیجانی ………………………………………………………………………. 22

2-3-5-1 شناسایی حالت های هیجانی خود………………………………………………………………. 23

2-4 رضایت زناشویی ………………………………………………………………………………………….. 24

2-4-1 بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی …………………………………………………………. 25

2-5 رضایت زناشویی و هوش هیجانی ……………………………………………………………………… 29

2-5-1 هوش عاطفی و نقش آن در تحكیم پیوند زناشویی ……………………………………………….. 30

2-6 تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی ………………………………….. 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 34

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 35

3-2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 35

3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری ………………………………………………………………………. 35

3-4 ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 35

3-4-1 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) ……………………………………………………….. 36

3-4-1-1 پایایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن……………………………………………………….. 36

3-4-1-2 روایی پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن………………………………………………………… 36

3-4-1-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) ………………………………………………………………… 37

3-4-2 پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ………………………………………………………………….. 39

3-4-2-1 پایایی پرسش نامه انریچ…………………………………………………………………………… 40

3-4-2-2 روایی پرسش نامه انریچ…………………………………………………………………………… 40

3-4-2-3 شیوه نمره گذاری پرسش نامه انریچ…………………………………………………………….. 41

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… 43

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 44

4-2 بخش اول ) توصیف داده ها……………………………………………………………………………… 44

4-2-1 توصیف نمرات رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی……………………………………………….. 45

4-3 بخش دوم ) بررسی و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………….. 48

4-3-1 بررسی فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………… 52

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 53

5-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 56

5-3 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 57

5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………… 57

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………….. 59


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 4-1 توزیع فراوانی نمرات رضایت زناشویی طبقه بندی شده مورد بررسی …………………….44

جدول 4-2 شاخص های آماری رضایت زناشویی نمونه مورد بررسی…………………………………..45

جدول 4-3 توزیع فراوانی نمرات مهارت های درون فردی (از مولفه های هوش هیجانی) ………….. 46

جدول 4-4 توزیع فراوانی نمرات مهارت های میان فردی (از مولفه های هوش هیجانی)…………… 46

جدول 4-5 توزیع فراوانی نمرات سازگاری (از مولفه های هوش هیجانی)…………………………… 47

جدول 4-6 توزیع فراوانی نمرات کنترل استرس (از مولفه های هوش هیجانی)……………………. 47

جدول 4-7 توزیع فراوانی نمرات خلق عمومی (از مولفه های هوش هیجانی)………………………47

جدول 4-8 شاخص های آماری مؤلفه‌های هوش هیجانی نمونه مورد بررسی………………………48

جدول 4-9 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های درون فردی……………………………49

جدول 4-10 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و مهارت های میان فردی………………………….49

جدول 4-11 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و سازگاری…………………………………………..50

جدول 4-12 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و کنترل استرس ……………………………………50

جدول 4-13 آزمون پیرسون بین رضایت زناشویی و خلق عمومی……………………………………..51

مقدمه :

روانشناسان درصدد شناسایی عواملی هستند كه با استفاده از آن ها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد. یكی از مباحث مورد توجه آنان، نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است كه در این زمینه رویكردهای متفاوتی وجود دارد.

در گذشته، تمركز اغلب روانشناسان، بر فرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است. دیدگاه های سنتی هوشبهر تصوری محدود از استعدادهای انسان داشتند و برای هوش فرد، محدودیت قائل شده و آن را ارثی، نسبتاً ثابت و نیز قابل تغییر می دانستند. گذشت زمان و تجربه‌های علمی ثابت كرد كه بسیاری از افراد كه در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوش ربته بالایی را كسب می كنند، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحران های روزمره كفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارت های لازم هستند. در عمل، هوشبهر بالا تضمین كننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

هوارد گاردنردر سال 1983 ، با طرح نظریه هوش چند عاملی خود، از مفهوم هوشبهر به عنوان عاملی منفرد و تغییرناپذیر فراتر رفته و تصویر غنی تر و گسترده تری از هوش را ارائه نمود. او با مطرح كردن، هوشبهر درون فردی به عنوان كلیه خودشناسی و هوش بین فردی به معنای توانایی درك افراد دیگر، الگویی دقیق و واقعی برای استفاده ثمربخش در طول زندگی معرفی نمود.

گرچه در توصیف گاردنر از هوش فردی، شناخت احساسات مطرح شد، اما به نظر می رسید كه هنوز به عواطف و هیجانات آن گونه كه متناسب با نقش پیچیده آن ها در زندگی انسان باشد، پرداخته نشده است. جان مایر و پیتر سالووری در سال 1989، به این روال كه چه چیزهایی موجب كسب موفقیت افراد در زندگی می شود. اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار در مقالات آموزشی خود این گونه معرفی نمودند. هوش هیجانی توانایی است كه امكان درك احساسات و هیجان های خود و دیگران را به فرد می دهد تا با استفاده از این قابلیت بتواند تفكر و عملكرد خود را هدایت كند.

توجه :

پرسشنامه های بکار رفته در این پژوهش ضمیمه ی فایل شده است.

لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

  • پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان
  • پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین …

۹ مهر ۱۳۹۶ – تعداد صفحات فایل: ۷۲. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال

[PDF]تبیین رضايت زناشويی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره …

كلید واژه ها: رضایت زناشویی، زوجین، هوش معنوی، طرح واره هاي ناسازگار اولیه. 1. نویسنده مسئول: ساوه، دانشگاه پیام نور. … این مطالعات یک رابطه مثبت بین باورهای دینی و معنویت با سالمت روان افراد یافت … 2011؛ فروغی، حسینیان،10و همکاران، 2010( و هوش هیجانی )فرامرزی، همایی و …. این رابطه در رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گیرد.

رضایت زناشویی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رابطه بین سبک دلبستگی، هیجان خواهی و هوش هیجانی در رضایت زناشویی همسران سازگار … هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک دلبستگی، هیجان‌خواهی و هوش هیجانی در … (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور … ابعاد سلامت روان و رابطه رمانتیک با تعهد و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل …

فهرست پايان نامه ها

7, روانشناسي, غلامرضا عارفي, بررسی رضایت زناشویی بین زنان شاغل وخانه دار, عصمت …. بررسی رابطه بین هوش هیجانی ورضایت شغلی دردانشجویان شاغل پیام نور دزفول … ای وباورهای مذهبی با رضایت زناشوی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه پیام نور دزفول … بررسی میزان اضطراب افسردگی و خشم در فارغ التحصیلان بیکار اهواز و دزفول …

[PDF]ﻣﻘﺎﻻت ﭼﮑﯿﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي – aminrc.ir

۳۰ تیر ۱۳۹۴ – ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﺟﯽ . داود ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻧﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻫﻮاز. ﺻﺪﯾﻘﻪ ﺧﯿ. ﺎﻃﺎن ﻣﺼﻄﻔﻮي …. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ي ﺑﺨﺸﺶ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زوﺟﯿﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ رﺿﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ … ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. واﻟﺪﯾﻦ داراي ﮐﻮدك …

غلامحسین مکتبی – دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی رابطه بین شادكامی بر اساس نهج‌البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی … اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت های حل مشكل خانواده در دانشجویان متأهل , شهلا كرائی … مقیم در مراكز اجتماع درمان مدار و معتادان تحت درمان با متادون اهواز , فرزاد كریم نژاد ….. بررسی رابطه سبك دلبستگی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور …

صفحه اصلی – مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

پیش بینی میزان رضایت شغلی بر اساس مولفه های هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی اساتید دانشگاه پیام نور واحد زاهدان (102 مشاهده). بررسی رابطه بین یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش … پیش‌بینی روابط فرا زناشویی از روی سبک‌های دلبستگی، عزت نفس و میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان متأهل (87 مشاهده).

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های حل تعارض بین فردی …

آنچه در ازواج مهم می باشد سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است. … چنانچه بررسی مجموع این پژوهش ها حاکی از آن است کهبین ابعاد شخصیتی برون … 2- بین سبک های مختلف تعارض بین فردی و سازگاری زناشویی دانشجویان رابطه وجود دارد. … آماری آن شامل کلیه دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد که در سال 1388 در این …

سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران …

3, بهینه¬سازی پارامترهای حفاری در یکی از چاه¬های انحرافی میدان نفتی اهواز و مقایسه …. 38, بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت فرهنگی (دانشجویان دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) ….. 183, مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم …

[PDF]دریافت

توسط علیدادی طائمه – ‏2014
۱ خرداد ۱۳۹۶ – ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ. ﺗﻌﺎرﺿﺎت و رﺿ … ﺑﯿﻦ. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﮐﻼﻣﯽ. ﻫ. ﻤﺴﺮان (ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺮدان) ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ. دار وﺟﻮد دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *