دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور به همراه پرسشنامه های استفاده شده این فروشگاه دارای نماد اعتماد ملی و محصولات آن دارای گارانتی بازگشت وجه است
دسته بندی روان شناسی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

فروشنده فایل

کد کاربری 3994

کاربر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

گارانتی بازگشت وجه

جهت رفاه حال خریداران پرسشنامه های به کار گرفته شده ضمیمه فایل شده است.

چکیده:

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :

هوش هیجانی

هوش معنوی

شخصیت دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه : ………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ……………………………………………………………………..7

4- 1 اهداف تحقیق : ………………………………………………………………………………..8

4-1-1 هدف کلی : …………………………………………………………………………………..8

4-2-1 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………….8

5-1 سؤالات تحقیق : ……………………………………………………………………………….8

6-1 فرضیه‌ها : ……………………………………………………………………………………….8

6-1-1 فرضیه اصلی : ……………………………………………………………………………….9

6-2-1 فرضیه فرعی : ……………………………………………………………………………….9

7-1 متغیرهای تحقیق : …………………………………………………………………………….9

8-1 تعاریف نظری : ………………………………………………………………………………….9

9-1 تعاریف عملیاتی : ……………………………………………………………………………..10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………11

1-2 تعریف هوش : …………………………………………………………………………………12

2-2 مفهوم معنویت : ………………………………………………………………………………13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : ………………………………………………………….13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : …………………………………………………………………15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ……………………………………………….15

3-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: …………………………………………..17

4-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :………………………………………………….18

فصل سوم: روش تحقیق : ………………………………………………………………………24

1-3 روش تحقیق : ………………………………………………………………………………..25

2-3 گردآوری اطلاعات : …………………………………………………………………………..25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : …………………………………………25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : …………………………………25

2-1-2-3 روایی : ………………………………………………………………………………25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : …………………………………………………26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): …………………………………………..30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: …………………….31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : …………………………………………31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ………………………………………………………32

فصل چهارم: نتایج …………………………………………………………………………..33

1-4 نتایج تحقیق : …………………………………………………………………………..34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………..44

1-5 بحث و نتیجه گیری : ………………………………………………………………….45

2-5 پیشنهادات : …………………………………………………………………………….49

منابع : …………………………………………………………………………………………50

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4 : معرفی شاخص های هوش هیجانی و تحلیل نمرات حاصل از پرسشنامه …………………….34

جدول 2-4 : معرفی شاخص های هوش معنوی …………………………………………………………………34

جدول 3-4 : معرفی شاخص های شخصیت ……………………………………………………………………..35

جدول 4-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (برون گردی) بر هوش هیجانی و هوش معنوی ………….35

جدول 5-4 : ضرایب رگرسیون هوش هیجانی و معنوی با ویژگی های شخصیت (برون گردی) …………….36

جدول 6-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (سازش یافتگی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی …36

جدول 7-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) ……….37

جدول 8-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (وظیفه شناسی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ..38

جدول 9-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با وظیفه شناسی (از ویژگی های شخصیت) ……..38

جدول 10-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (پایداری هیجانی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………39

جدول 11-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با پایداری هیجانی (از ویژگی های شخصیت) …..40

جدول 12-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (گشودگی به تجربه) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول 13-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) …..41

جدول 14-4 : ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای هوش هیجانی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………….42

جدول 15-4 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش معنوی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………43

توجه : این فایل حاوی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش می باشد.

پرسشنامه های ضمیمه شده :

  • پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
  • پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (NeoBFI)
  • پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

    پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین …

۹ مهر ۱۳۹۶ – هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی ۹۶۱۳۹۵ می باشد … در این تحقیق با تأكید بر نقش هیجان ها در زندگی انسان، اجزای هوش هیجانی و ….. در عمل، هوشبهر بالا تضمین كننده شخصیت اجتماعی، موفقیت و خشنودی در زندگی نیست.

[PDF]رابطه هوش هيجاني با هوش معنوي در بين دانشجويان دانشگاه علوم …

به منظور. بررسي رابطه ی بين هوش هيجاني با هوش معنوی دانشجويان دانشگاه ….. تاييد گردد. در واقع ميانگين هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه پيام نور قائمشهربيشتر از.

رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند

نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و اضطراب مرگ سالمندان رابطه معنی داری وجود … هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند شهر اهواز بود . … اعتباریابی مقیاس هوش اجتماعی و رابطه آن با شادکامی و پرخاشگری در دانشجویان … هوش هیجانی و معنویت . … پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه پیام نور بهشهر.

[PDF]بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین …

توسط ناظمی – ‏2013
می كنند. هدف از انجام اين پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی … ابعاد شخصيتی پيش بين، همانند مقياس كلی هوش معنوی بود. … پيشنهاد می شود با معرفی اين متغير به افراد و با تالش در بهبود … 2-گروه روانشناسی، دانشگاه پيام نور تهران، قم،ايران … هـوش هيجانـی در روانشناسـی، سـازه جديـدی بـه ….. را در كنار كيفيت زندگی در بين دانشجويان مورد.

[PDF]ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آن ﭘﻴﺶ

توسط حسين زارع – ‏مقالات مرتبط
ﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﭙﺎداﻧﺎ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان . ( … ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، روان … ﺗﻮان ﺑﻴﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ. ﻳﻚ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ … ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در روان …. ﻋﺎﺑﺪي و ﺳﺮﺧﻲ در. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و. ﺻﻔﺎت. ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ.

رضایت زناشویی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رابطه بین سبک دلبستگی، هیجان خواهی و هوش هیجانی در رضایت زناشویی همسران سازگار و … (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران … چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و رابطه رمانتیک با تعهد و … جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان زن و مرد متاهل ساکن خوابگاه های …

[PDF]هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم بررسی …

توسط عصمت نوحی – ‏2014
با. هدف. بررسی. هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی. دانشكده رازی. دانشگاه علوم … های دموگرافيك آنان نشان داد که. بين. ميانگين. نمر. ات هوش. معنوی و متغيرهای سن … هوش. هيجانی. در. روان. شناسی،. ایمونز. 2. با مشاهده در رفتارها و. حاالت افراد معنوی، سا. زه ….. دانشجویان انجام شد و جامعه. آماری. شامل. کليه. دانشجویان. دختر. دانشگاه. پيام. نور.

رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان …

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها صورت پذیرفته است. … خلاصه مقالات اولین همایش ملی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور تبریز. … بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی باخلاقیت و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان اهواز. پایان‌نامه …

[PDF]ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در را – زن و …

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ … ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻢ ….. اﺧﻼق و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان آ … ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آن دﯾﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و … ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺷﻬﻮدي راﻫﻨﻤ …… راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺑﺎﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺑـﺎ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫ. ﻨﮕﯿـﺎن. اﻫﻮاز.

[PDF]تبیین رضايت زناشويی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره …

كلید واژه ها: رضایت زناشویی، زوجین، هوش معنوی، طرح واره هاي ناسازگار اولیه. 1. نویسنده مسئول: ساوه، دانشگاه پیام نور. … این مطالعات یک رابطه مثبت بین باورهای دینی و معنویت با سالمت روان افراد یافت … 2011؛ فروغی، حسینیان،10و همکاران، 2010( و هوش هیجانی )فرامرزی، همایی و …. این رابطه در رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *