دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

موضوعی جدید در رشته بهداشت بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95دارای گارانتی برگشت وجه
دسته بندی بهداشت
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 1441 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

فروشنده فایل

کد کاربری 3994

کاربر

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

منحصر به فرد

چكیده :

امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زاید بیمارستانی است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیك ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواكتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بود پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناك بسیار حائز اهمیت است. عدم كنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی شهر پلدختر و در نهایت ارائه رهكارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق اندازه گیری های كمی و پرسشنامه جامعی كه حاوی 7 بخش با سئوال های مربوط به هر بخش با تایید استاتید و كارشناسان مجرب بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است كه در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار كل پسماندهای تولیدی 4/997 كیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284 كیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 كیلوگرم در روز می باشد. میانگین پسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگین سرانه كل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3 كیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1 و 37/2 كیلوگرم بود. درصد پسماندهای عفونی در كل بیمارستان ها برابر 30 درصد بود كه از استانداردهای ایران و جهان بالاتر است. تفكیك پسماندها در 100 درصد بیمارستان ها انجام شده و 73 درصد دارای جایگاه نگهداری موقت بودند.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماند غیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………1

فصل اول : كلیات تحقیق ………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………….3

2-1 تعاریف و كلیات…………………………………………………………………………5

1-2-1 تعریف زباله و پسماند………………………………………………………………..5

2-2-1 انواع زباله…………………………………………………………………………….5

1-2-2-1 زباله های شهری…………………………………………………………………5

2-2-2-1 زباله های صنعتی…………………………………………………………………6

3-2-2-1 زباله های خطرناك………………………………………………………………..6

4-2-2-1 زباله های بیمارستانی…………………………………………………………….6

3-2-1 انواع پسماند…………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 پسماندهای عادی…………………………………………………………………..7

2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)…………………………………………………7

3-3-2-1 پسماندهای ویژه…………………………………………………………………….7

4-3-2-1 پسماندهای كشاورزی……………………………………………………………….7

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی…………………………………………………………………8

4-2-1 تعریف مواد زائد خطرناک و جامد بیمارستانی………………………………………….8

5-2-1 تعریف پسماند پزشكی…………………………………………………………………8

3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی……………………………………………………..8

1-3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WHO…………………………….8

1-1-3-1 پسماندهای عفونی…………………………………………………………………..9

2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی……………………………………………………………9

3-1-3-1 اجسام تیز و برنده…………………………………………………………………….10

4-1-3-1 پسماندهایی دارویی………………………………………………………………….10

5-1-3-1 پسماندهای ژنوتوكسیك……………………………………………………………….10

6-1-3-1 پسماندهایی شیمیایی……………………………………………………………….11

7-1-3-1 پسماندهای محتوی فلزات سنگین……………………………………………………11

8-1-3-1 ظروف تحت فشار………………………………………………………………………12

9-1-3-1 پسماندهای پرتو سازی و رادیواکتیو……………………………………………………12

10-1-3-1 پسماندهای عادی……………………………………………………………………12

2-3-1 نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه

جمع آوری آنها……………………………………………………………………………………13

3-3-1 طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه…………………………………………………….20

4-1 انواع روش های تصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی………….21

1-4-1 تصفیه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی………………………………………………….21

2-4-1 روش های گندزدایی ………………………………………………………………………21

1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامد بیمارستانی………………………………………21

2-2-4-1 گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو كلاو……………………………….22

3-2-4-1 گندزدایی از طریق پرتودهی……………………………………………………………..24

4-2-4-1 سوزاندن………………………………………………………………………………….24

3-4-1 روش های بهداشتی دفع زباله های بیمارستانی…………………………………………24

1-3-4-1 دفن در زمین……………………………………………………………………………..25

1-1-3-4-1 انواع روش های دفن مواد خطرناك…………………………………………………….26

2-3-4-1 روش Encapsulation …………………………………………………………………26

3-3-4-1 دفن ایمن مواد زاید در داخل بیمارستان…………………………………………………27

4-3-4-1 زباله سوزی ……………………………………………………………………………..28

5-1 مراحل مدیریت پسماند بیمارستانی از تولید تا دفع نهایی………………………………….28

1-5-1 كاهش در مبدأ……………………………………………………………………………..29

2-5-1 بخش تولید………………………………………………………………………………….29

3-5-1 جابجایی ، ذخیره ، پروسه زباله در محل تولید……………………………………………..29

4-5-1 جمع آوری……………………………………………………………………………………30

5-5-1 حمل و نقل…………………………………………………………………………………..30

6-5-1 پردازش و بازیافت…………………………………………………………………………….31

7-5-1 بخش دفع…………………………………………………………………………………….31

8-5-1 مراقبت های بعد از دفع………………………………………………………………………31

6-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………….32

7-1اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………..34

1-7-1 هدف اصلی طرح …………………………………………………………………………….34

2-7-1 اهداف ویژه طرح ……………………………………………………………………………..34

3-7-1 اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………35

4-7-1فرضیات و سوالات پژوهش …………………………………………………………………..35

1-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………36

1-1-8 پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………..36

2-1-8 پیشینه در خارج کشور……………………………………………………………………….37

فصل دوم : روش کار ……………………………………………………………………………..39

1-2 منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………40

1-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر پلدختر…………………………………………………………….40

2-1-2 تاریخچه بیمارستان امام خمینی پلدختر…………………………………………………….41

3-1-2 رسالت بیمارستان امام خمینی پلدختر ……………………………………………………41

2-2 روش کار ………………………………………………………………………………………42

1-2-2 پرسشنامه …………………………………………………………………………………42

فصل سوم یافته ها و نتایج ……………………………………………………………………..44

1-3 ترکیب پسماندهای جامد …………………………………………………………………….45

2-3 اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی ……………………………………………..45

1-2-3 اتاقك نگهداری موقت باید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود ……………..45

3-3 نتایج …………………………………………………………………………………………..49

4-3 میزان تولید روزانه پسماند در بیمارستان مورد مطالعه ……………………………………….49

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………….64

1-4 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….65

2-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………….66

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………….69

منابع ………………………………………………………………………………………………..70

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1) : جدول طبقه بندی پسماند های پزشکی ویژه…………………………… 20

جدول (1-3) : ویژگیهای ظروف و کیسه های تفکیک پسماندهای پزشکی……………..47

جدول (2-3) : توصیه هایی برای دفع پسماندهای پزشکی ویژه بدون تغییر……………..47

جدول (3-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

فصل و نوع پسماند بر حسب کیلوگرم در شبانه روز……………………………………….50

جدول (4-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل گرم …………………………………………….51

جدول (5-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل گرم ……………………………………………52

جدول (6-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل گرم …………………………………………..53

جدول (7-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل گرم ………………………………………….54

جدول (8-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل گرم…………………………………………….55

جدول (9-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل سرد …………………………………………….56

جدول (10-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل سرد ……………………………………………57

جدول (11-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل سرد …………………………………………..58

جدول (12-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل سرد …………………………………………59

جدول (13-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل سرد …………………………………………..60

جدول (1-4) : مقایسه چند شهر از نظر ترکیب پسماندهای بیمارستانی ………………… 65

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (1-1) فرآیند اتوکلاو زباله………………………………………………………………. 23

شکل (1-3) اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی……………………………….. 45

شکل (2-3) : ظرف نگهداری پسماند نوک تیز بخش زنان و زایمان …………………………..61

شکل (3-3) : کانتینر زرد مربوط به پسماند اتاق عمل و آبی مربوط به پسماندهای معمولی..61

شکل (4-3) : کانتینرحمل زباله های معمولی(شبه خانگی) ………………………………..62

شکل (5-3) : کانتینرحمل لباسهای کثیف …………………………………………………..62

شکل (6-3) : کانتینرمخصوص زباله های عفونی بخش زنان …………………………………63

شکل (7-3) کانتینر سبز رنگ حامل لباس های تمیز…………………………………………63

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …

۲۵ مهر ۱۳۹۶ – پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد.

بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام-خمینی …

محصولاتی که دارای عبارت ‘بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-پلدختر’ هستند. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر. قیمت: 49,000 تومان. خرید و دانلود …

تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …

۲۶ مهر ۱۳۹۶ – بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال ۹۵-۹۴ تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در …

دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …

۱۴ مهر ۱۳۹۶ – دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر – خرید آنلاین و دریافت. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد. چکیده : امروزه یکی از مسائل زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیک ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواکتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت …

تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …

۲۴ مهر ۱۳۹۶ – بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94 تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در …

دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد. چکیده: امروزه یکی از مسائل زیست محیطی کشور مواد زاید بیمارستانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیک، عفونی، دارویی شیمیایی، رادیواکتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …

۱۳ مهر ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر. موضوعی جدید در رشته بهداشت بررسی مدیریت …

بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام …

محصولاتی که دارای عبارت ‘بررسی-مدیریت-پسماندهای-بیمارستانی-بیمارستان-امام-خمینی-شهرستان-پلدختر’ هستند. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …

فرمت فایل: docx حجم فایل: 1438 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 9594.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *